Our Laureates

OUR LAUREATES (2013-14)

Our students who have excelled in Academics.

10+2 (Senior Secondary)

Sharu Pathania
93%
Jasmeen Kaur
91%
Lakshdeep Saini
89.8%
Gursandeep Singh
88.4%
Amandeep Singh
88.2%
Paramjeet Singh
87.6%
Aishwarya Singh
86.2%
Tavjot Kaur
85%
Manpreet Kaur
85%
Dapinder Kaur
84.6%
Sargundeep Kaur
84%
Paramjit
83.2%
Ramandeep Kaur
82%
Sharanpreet Kaur
82%
Anshu Khullar
81.4%

10 (Matric)

Hamanpreet Kaur
CGPA 10
Anamika
CGPA 10
Neha
CGPS 10
Prince Preet Kaur
CGPS 10
Aastha Thakur
CGPS 10
Tajinder Singh
CGPS 10
Surbhi Sharma
CGPA 9.8
Harwinder Singh
CGPS 9.8
Paramsimran Kaur
CGPS 9.8
Manveer Singh
CGPS 9.8
Sukhpreet Kaur
CGPS 9.8
Mayank Aggarwal
CGPS 9.8
Puneet Kaur
CGPS 9.8
Tarun Kumar
CGPS 9.6
Siddhart Thakur
CGPS 9.6
Gurpreet Singh
CGPS 9.6